Tin buồn

Cụ ông Hà Duy Đỏ tự Nguyễn Văn Mai, thân sinh bạn Nguyễn Duy Nam – CK2 đã thất lộc vào ngày 21 tháng 4 năm 2009. Hiện cụ ông đã được quàn tại tư gia ở quê nhà Đà Lạt – Lâm Đồng. Đại gia đình CK82 thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Nguyễn Duy Nam.

Ban đại diện cử bạn Thái Vũ Lâm đại diện đi viếng tang gia đình bạn Nguyễn Duy Nam tại Lâm Đồng. Các thành viên khác có thể liên lạc chia buồn cùng bạn Nam ở số phone 0903785961.

Thông báo – Trần Thiên Phúc, Phan Hoàng Long

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập